Callas Confiture BVBA Callas Confiture BVBA, gevestigd aan Driemasterstraat 74, 9000 Gent, Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

https://callasconfiturecom.webhosting.be
Driemasterstraat 74
9000 Gent
Belgium +32(0)9 224 23 10

Karen Depoorter is de Functionaris Gegevensbescherming van Callas Confiture BVBA
Hij/zij is te bereiken via karen@callasconfiture.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Callas Confiture BVBA verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@callasconfiture.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Callas Confiture BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Callas Confiture BVBA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Callas Confiture BVBA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Callas Confiture BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

E-mail adres > Tot niet meer gewenst door de persoon in kwestie > E-mail Nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

Callas Confiture BVBA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Callas Confiture BVBA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Callas Confiture BVBA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klik hier voor een toelichting

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Cookie Notice
Naam: cookie_notice_accepted
Functie: True/false cookie voor acceptatie cookies op website (technisch)
Bewaartermijn: 1 maand

Cookie: Pixel Ratio
Naam: device pixel ratio
Functie: Retina cookie (technisch)
Bewaartermijn: 1 maand

Cookie: WP Settings
Naam: wp-settings-1
Functie: Technische settings cookie van WordPress
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: WP Settings Time
Naam: wp-settings-time-1
Functie: Time settings van WordPress
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Polylang Language
Naam: pll_language
Functie: Taal-detectie cookie
Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Callas Confiture BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@callasconfiture.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Callas Confiture BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Callas Confiture BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@callasconfiture.com

Toepasselijkheid van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 • De offertes van, bestellingen aan en leveringen door CALLAS CONFITURE (hierna “de Verkoper” genoemd) ten opzichte van kopers worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, behoudens voorafgaande en schriftelijke afwijkingen.
 • Elke verwijzing van de koper naar zijn eigen algemene voorwaarden wordt hierbij als niet-bestaande beschouwd.  Andere voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover de verkoper deze voorafgaandelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zou(den) zijn, heeft deze nietigheid geen enkel gevolg op de geldigheid van de andere bepalingen.  De bepaling(en) die geen uitwerking heeft/hebben, worden dan vervangen door andere die op commercieel vlak dezelfde uitwerking heeft/hebben.

Offerte, overeenkomst, prijzen en verkoopsvoorwaarden

 • De overeenkomst met de verkoper komt slechts tot stand nadat de verkoper de bestelling schriftelijk heeft bevestigd
 • De prijzen van de verkoper vermeld op offertes, in prijslijsten en facturen zijn, behoudens andere vermelding, ex works (af fabriek), in EURO (€) en exclusief BTW.

Leveringstermijn

 • De leveringstermijn is voorzien op drie weken na de aanvaarding van de bestelling door de verkoper.
 • De verkoper kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de leveringen die het gevolg zijn van overmacht of vreemde oorzaak.  Onder overmacht wordt bijvoorbeeld (niet-limitatief) verstaan: staking, oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie, epidemie, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering  van grondstoffen door leveranciers om welke reden ook als daar o.m. zijn staking, faillissement,  tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, weersomstandigheden, enz..
 • Indien de vertraging in de leveringstermijn te wijten is aan de verkoper, kan de koper de overeenkomst enkel ontbinden middels aangetekend schrijven met bevel tot levering binnen de 14 dagen na ontvangt, bij gebreke waarvan de koper gerechtigd is de overeenkomst te verbreken. De verkoper mag gedeeltelijke leveringen verrichten en de klant is gehouden deze gedeeltelijke leveringen in ontvangst te nemen en te betalen.
 • Leveringen worden geacht plaats te vinden op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Overdracht van risico en transportkosten

Het risico gaat over op de koper van zodra de zending wordt overhandigd aan de (eerste) persoon die het transport verricht of van zodra de zending is vertrokken uit de opslagplaats van de verkoper om te worden verzonden aan de koper.  De goederen worden getransporteerd op risico van de koper.  Dit artikel is ook van toepassing indien de verkoper de transportkosten draagt, hetgeen enkel mogelijk mits uitdrukkelijke instemming van de verkoper en tevens indien de bestelling 1040 glazen confituur (1 pallet) bedraagt.

Gebreken in de levering

 • Zichtbare gebreken, evenals niet-conforme leveringen (hierin begrepen onvolledige leveringen) dienen binnen de zeven (7) werkdagen na de levering per aangetekende brief aan de verkoper te worden gemeld, met nauwkeurige opgave van de klacht, bij gebreke waarvan de levering als conform wordt beschouwd en de goederen als in perfecte staat ontvangen.  Dit vermoeden van conformiteit geldt eveneens indien de koper de goederen in gebruik heeft genomen of laten nemen, verkocht, bewerkt of verwerkt.  Verborgen gebreken dienen uiterlijk 7 dagen na ontdekking ervan te worden gemeld en de koper verbindt er zich toe een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken in te stellen binnen de  maand na ontdekking ervan, beide op straffe van verval. Dit gelet op de beperkte houdbaarheid van het product.
 • Indien aan al deze voorwaarden is voldaan en de klacht gegrond wordt bevonden, verbindt de verkoper zich er toe de gebrekkige goederen te vervangen door nieuwe of de gebrekkige goederen te herstellen.  De koper kan in geen geval andere aanspraken maken dan deze hierboven vermeld.  Worden derhalve uitgesloten : prijsvermindering en schadevergoeding (van welke aard ook en zowel voor directe als indirecte schade).

Terugzendingen van goederen en annuleringen

 • Terugzendingen van goederen zijn enkel toegestaan mits voorafgaande en schriftelijke toelating van de verkoper, gelet op de beperkte houdbaarheid van het product.
 • De koper die zijn bestelling annuleert of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, is onmiddellijk een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van minstens 35% van de verkoopprijs van de bestelling of levering, onverminderd hogere schadevergoeding indien de beperkte houdbaarheid van het product de herverkoop bemoeilijkt. De kosten voor transport, opslag en daarmee samenhangende kosten dienen 100% door de klant te worden betaald).

Aansprakelijkheid

De verkoper is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse en onvoorzienbare schade, zoals (niet-limitatief) inkomstenderving, winstderving, productieverlies, personeelskosten.  De verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de klant tegen eventuele schadevergoedingen.  De schadevergoeding waartoe de verkoper eventueel zou gehouden zijn, is beperkt tot 10% van de prijs van de bestelling, met een absoluut maximum van 500,00 EUR.

Eigendomsvoorbehoud, netting en andere rechten van de verkoper

Zolang alle aan de verkoper verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de koper :

 • blijven de goederen naar keuze van de verkoper, gelet op de beperkte houdbaarheid van het product, eigendom van de verkoper dan wel zal de verkoper de keuze hebben de goederen niet terug te nemen en de algehele betaling na te streven, en zal de koper desgevallend de onbetaalde goederen op eerste verzoek ter beschikking stellen van de verkoper en machtigt de verkoper nu al de goederen terug te (doen) nemen en daartoe de plaats van opslag te betreden;
 • is de verkoper, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag,
 • is de koper gehouden de goederen te verzekeren tegen brand-, ontploffing- en waterschade, evenals tegen diefstal;
 • is het de koper verboden de goederen in pand te geven, al dan niet in het kader van een pand op diens handelszaak, of op enige andere wijze te bezwaren;
 • draagt de koper hierbij alle vorderingen die hij heeft op derden aan de verkoper over tot zekerheid van de betaling van diens facturen;
 • zal de koper de verkoper onverwijld en per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van alle uitvoeringsdaden die één of meerdere schuldeisers van de koper stellen ten aanzien van de koper met betrekking tot de onbetaalde goederen, op straffe van een schadevergoeding van 1.000 EUR, onverminderd hogere schadevergoeding;
 • is de verkoper zonder kennisgeving aan de koper gerechtigd de levering van eender welke andere bestelling op te schorten, ook al maakt deze bestelling deel uit van een andere overeenkomst;
 • is de verkoper, na het verstrijken van de vervaldag en onverminderd het recht van de verkoper om betaling te vorderen van de facturen, gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.  Bij ontbinding van de overeenkomst lastens de koper is deze laatste een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 30% van de gefactureerde goederen verschuldigd, onverminderd hogere schadevergoeding indien daartoe aanleiding bestaat (bv. voor kosten van transport, opslag en daarmee samenhangende kosten: deze kosten dienen 100% door de klant te worden betaald).

Betaling

 • De facturen van de verkoper zijn, behoudens andersluidend beding, contant en onmiddellijk betaalbaar ter maatschappelijke zetel van de verkoper.
 • De verkoper is gerechtigd betalingen van de koper eerst aan te rekenen op de oudste openstaande schulden (met inbegrip van intresten en kosten), ongeacht of de koper zijn betaling wenst aan te rekenen op andere openstaande schulden.  de verkoper is daarenboven gerechtigd betalingen van de koper eerst aan te rekenen op de intresten, conventionele schadevergoedingen en eventuele andere vergoedingen die deze op grond van andere openstaande schulden verschuldigd is aan de verkoper.
 • Ingeval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling :
 • een verwijlintrest per jaar verschuldigd gelijk aan 1 % per maand en dus 12 % op jaarbasis, en dit vanaf de factuurdatum, berekend van dag tot dag;
 • een forfaitair schadebeding verschuldigd van 10% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 75 EUR; dit schadebeding dekt niet de kosten verbonden aan de invordering zelf;
 • Schuldvergelijking door de koper is uitgesloten.  Evenmin kan de koper enig retentierecht uitoefenen op de onbetaalde goederen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • De overeenkomst tussen de verkoper en de koper wordt beheerst door het Belgisch recht.
 • De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen de verkoper en de koper is op de maatschappelijke zetel van de verkoper.
 • Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen de verkoper en de koper behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent (België).